Σημείωση: Τα αρχεία κάθε άσκησης θα πρέπει να παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του "Submit Assignment" μέχρι τις 9 το πρωί της ημέρας παραλαβής. Ασκήσεις που παραδίδονται ηλεκτρονικά μετά το πέρας της διορίας, θα υπόκεινται σε πρόστιμο αφαίρεσης βαθμών. Απευθείας στη διδάσκουσα θα πρέπει να παραδίδετε σε έντυπη μορφή τον πηγαίο κώδικα και τη λίστα δοκιµής σε χαρτί. Ο κώδικας που θα αποστέλνετε ηλεκτρονικά και ο κώδικας που θα παραδίδετε σε χαρτί πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος. Σε αντίθετη περίπτωση, παίρνετε αυτόµατα βαθµολογία 0.

Περιγραφή άσκησης Χρήσιμο υλικό άσκησης Ημερ. Έναρξης Ημερ. Λήξης
Εργασία 1 16/09/2016 14/10/2016 10:00

Εργασία 2 Cases.txt 14/10/2016 11/11/2016 10:00 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ 18/11/2016)


Ομαδική Εργασία 24/10/2016 Ημερομηνίες Παρουσιάσεων: 28η Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου, 2016