Χρήσιμο Υλικό

  1. Εγχειρίδιο Μαθήματος: Combi C., Keravnou-Papailiou E., and Shahar Y., Temporal Information Systems in Medicine, Springer 2010.
  2. K.P. Adlassnig, C. Combi, A.K. Das, E.T. Keravnou, G. Pozzi, Temporal representation and reasoning in medicine: research directions and challenges, Artificial Intelligence in Medicine 38 (2006) 101–113. Κατεβάστε εδώ.
  3. N.Peek, C.Combi, R.Marin, R.Bellazzi, Thirty years of artificial intelligence in medicine (AIME) conferences: A review of research themes, Artificial Intelligence in Medicine 65 (2015) 61-73. Κατεβάστε εδώ.